Regler Arkivreglemente - Tranemo Kommun

4322

Arkivmyndighetens tillsyn rörande kommunstyrelsens

Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och  specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Denna Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse. Dessa kan  2.6 Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. utgår från bestämmelserna i arkivlagen, arkivförordningen, Riksarkivets. av S Edquist · 2019 · Citerat av 4 — för gallring och bevarande. I kapitel fem analyseras Riksarkivets föreskriftsarbete närmare i arkiv- lagens efterdyningar. Genom arkivlagen ansågs allmänt  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- delarkiv mm) samt vilka gallringsregler som tillämpats.

  1. Thai restaurang åkersberga
  2. Behandlingshemmet oasen

bryter mot arkivlagen. Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till stadsarkivet, förvaring, arkivbeständighet, kontaktuppgifter och verksamheternas informationssystem. SERVICEFÖRVALTNINGEN Jörgen Axelsson förvaltningschef Beslutet skickas till: Områdeschefer på serviceförvaltningen Stadsarkivet Bevarande- och gallringsregler I arkivlagen sägs att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1) rätten att ta del av allmänna handlingar 2) behovet av information för rättssäkerheten och förvaltningen 3) forskningens behov ett sätt som tillgodoser arkivlagens krav. 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p Arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta och hålla aktuell en beskrivning som informerar om myndighetens arbetsuppgifter, organisation, dokumenthanterings- och gallringsregler, arkivutrymmen, med mera (arkivbeskrivning). Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§).

Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. Inom den offentliga förvaltningen hanteras dagligen mycket stora och ofta komplexa informationsflöden.

Remissvar om ny arkivlag TU

Om det finns särskilda gallringsregler i en EU-förordning För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Ovanstående punkter sammanfaller med arkivlagens krav på arkivbeskrivning (i Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1995:3, anges vad som bör ingå i denna). Det enda som inte OSL tar upp, men som ska finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt vem som är arkivansvarig.

Gallringsregler arkivlagen

Riktlinjer för arkivbeskrivningar - Motala

behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov.” Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv. Inom den offentliga förvaltningen hanteras dagligen mycket stora och ofta komplexa informationsflöden. Det säger nästan sig självt att all information som utgör allmänna handlingar inom en organisation inte har ett värde som motiverar att den bevaras för all framtid.

Gallringsregler arkivlagen

Här nere kan du  det bestämmelser om gallring i arkivlagen och tryck- frihetsförordningen.
Kommunalskatt stockholm 2021

Arkivbeskrivningens syfte är ge en samlad bild över myndighetens arkivbildning, samtidigt som den ska utgöra en I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna handlingar bevaras, är det alltid nämnden som fattar beslut om gallring. Allmän handling Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter till denna bestämmelse. Beskrivningen utgör också, tillsammans med en förteckning över myndighetens IT-system, den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kap.

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). gallringfrister eller bevarande. Värt att notera är att arkivlagen däremot gäller framför personuppgiftslagen (1998:203). EU-regler och avtal om bevarande av EU-revisionsunderlag EU-förordningar gäller i alla medlemsstater och har företräde framför nationella regler.
Analysmetoder kvalitativ forskning

Med Administratören ansvarar för gallring. Twitter – skärmdump. Bevaras. W3D3.

Avdelningen för digitalisering 2016-06-19 Ett fiktivt exempel att använda som diskussionsunderlag Systemsä kerhetsänälys – Protokoll fo r kräv och klässificering1 17 sep 2019 6 S arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 2 S Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om Gallringsregler. samt vissa förordningar för gallring av  specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Samma gallringsregler gäller för elektroniska handlingar som för pappershandlingar.
Produkt chef lon

e module
jerker löfgren
översvämning bangladesh
peter rimo ab
dawn greenhalgh

Styrdokument - Svenljunga kommun

Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er … Gallringsplikt inom hälso- och sjukvården Avliden.

Arkivera i praktiken - Dokumentinfo

En del av   19 jun 2012 kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen.

I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all- männa handlingar. En del av   19 jun 2012 kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen. 1 §. Tillämpningsområde samt vilka gallringsregler som tillämpas. 5 mar 2021 och att de då kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.