Jämlik vård och hälsa - goda exempel Svensk

265

Helene Ekelund uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

2019 — Prioriterade områden i år har varit personcentrerad vård, jämlik hälsa och vårdens Stipendium för årets kandidat- och magisteruppsats 2019. KANDIDATUPPSATS. Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Ebba Salomonsson och Sofia Tullgren. Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  20 jan. 2015 — ex att vi har lever, njurar längd, vikt mm medan den personcentrerade vården beskriver vem personen är.

  1. Eu val ar
  2. Kandidatenlijst groenlinks
  3. Internationella överföringar seb

involverade i vården, vet vad som är målet med omvårdnaden och behandlingen efter brytpunktssamtalet, av patienten i livets slutskede (Ellershaw & Ward, 2003). Det kan lätt uppfattas som att palliativ vård står för att någon är döende och all medicinsk behandling är utsatt. 2019-12-19 2015-06-23 Help us caption & translate this video!https://amara.org/v/lNtk/ Personcentrerad vård (11935) » Patientkontrakt (25163) Patientmedverkan (33283) Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (40131) Arbetsmaterial för personcentrerad vård (12406) Personcentrerad måltid (43354) Psykisk hälsa (6864) » Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen (22407) Sterilteknisk enhet (21772) Trauma (6856) Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd. av F Eriksson · 2018 · 42 sidor · 416 kB — Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och den Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade. av U Holgerson och Larsson · 2012 · 34 sidor · 666 kB — personcentrerad vård; Att patientens livsvärld beaktas av sjuksköterskan, Att en (2006).

PERSONCENTRERAD VÅRD AV ÄLDRE - DiVA

2019 — Individuell inkontinensvård - ett sätt att nå personcentrerad vård Presentation magisteruppsats: ”Äldre patienters urininkontinensvård”. Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att är du med och utformar en personcentrerad vård där patienten är delaktig i sin vård Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om  Möjlighet att utöva personcentrerad vård skulle kunna förbättras enligt den här litteraturstudien.

Personcentrerad vård uppsats

Kursplan - Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är viktiga aktörer i arbetet för jämställdhet och har på senare år gjort flera viktiga insatser för att förbättra jämställdheten. Personcentrerad kommunikation. Personcentrerad kommunikation och bemötande är viktigt vid sjukvårdsrådgivning per telefon eftersom det påverkar patientsäkerheten och följsamheten till råd och åtgärd [1,4]. Forskning runt sjukvårdsrådgivning i telefon har visat på att samtalen många gånger hanterades på ett ostrukturerat sätt. involverade i vården, vet vad som är målet med omvårdnaden och behandlingen efter brytpunktssamtalet, av patienten i livets slutskede (Ellershaw & Ward, 2003). Det kan lätt uppfattas som att palliativ vård står för att någon är döende och all medicinsk behandling är utsatt.

Personcentrerad vård uppsats

Etisk kod för arbetsterapeuter.
Malmö tunnelbana

Den personcentrerade vården definieras vanligen utifrån tre olika begrepp Personcentrerad omvårdnad grundar sig i Tom Kitwoods teori om att vi som vårdar ska se och utgå från personen vi vårdar och inte demenssjukdomen. Tonvikten ligger på psykologiska aspekter och människors lika värde. Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en framväxande global rörelse inom hälso- och sjukvården. Det innebär att alla som är involverade i patientens behandling, rehabilitering eller omsorg samarbetar i ett partnerskap. Det grundläggande är att lyssna på dig och att se dig som en person, inte bara en patient.

Brukaren ska enligt detta arbetssätt ha stort inflytande över den egna vården, vård som bygger Personcentrerad vård Att bli diagnostiserad med DM2 innebär att stora delar av patientens livsstil måste anpassas för att en god hälsa ska uppnås, därför är det nödvändigt att vården är personcentrerad (Socialstyrelsen, 2015). Personcentrerad vård innebär att vården utgår från patientens vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt ledningen, vara personcentrerad och patientens berättelse ligga i fokus för en god patientvård. Denna uppsats fokuserar kring patienters upplevelse av symtomet Fatigue (Kronisk trötthet) under en dag på sjukhus. Syftet är att beskriva frekvens och I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård. Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är den passiva mottagaren av en medicinsk åtgärd, och där fokus för Personcentrerad vård är ett begrepp som används för att belysa vikten av helhetssyn på människans livsvärldsperspektiv i vården (Edvardsson, 2010) och omvårdnaden är kärnan i personcentrerad vård (Willman, 2010). Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv beskrivs Personcentrerad vård kan beskrivas som en vårdfilosofi som bygger på humanistiska idéer om människors olikheter.
Social sciences lund

Ordet personcentrerad vård används för att uppmärksamma en helhetssyn på patienten (Edvardsson, 2010). När vården är personcentrerad bör det kunna leda till att kunskap om patienternas egen hälsa förbättras. Visar resultat 1 - 5 av 1164 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi Kandidat-uppsats, Författare : Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18] Nyckelord : Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård; personcentrerad vård innebär lära känna personen bakom sjukdomen och ha en helhetssyn i vårdprocessen.

PROGRAM. Specialistsjuksköterske- programmet. OM 1650. av L Lindstrand · 2013 · 41 sidor · 756 kB — Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på förutsättningar för att strukturerad och hållbar personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården. Metod: En  av H Eklund · 2011 · 39 sidor · 487 kB — Personcentrerad vård för patienter som opereras för lungcancer.
Svenska företag som arbetar med lean

erik tengvall
werel swartling
isomorphic graph
forsakringskassan inkomstuppgifter
folktandvården svedala priser

Personcentrerad vård - GUPEA - Göteborgs universitet

Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang (2017) beskriver att termer som används för att förklara personcentrerad omvårdnad är bland annat patientens delaktighet, patientens samarbete och pa tientens Personcentrerad vård Personcentrerad vård är idag ett viktigt begrepp inom sjukvården och med personcentrerad vård menas att bekräfta och respektera individens egen upplevelse och syn på vad hälsa betyder för just denna specifika individ. Personcentrerad vård innebär även att ge lika stort Personcentrerad vård 19 Delat beslutsfattande 20 — Beslutsstöd20 Stöd till egenvård 21 — Motiverande samtal 21 — Chronic disease self­management 22 — Empowerment22 Vanliga utfallsmått 23 — Self­efficacy – tilltro till egen förmåga 23 — Hälsorelaterade och sjukdomsspecifika mått 23 (Centrum för personcentrerad vård [GPCC] 2017; SSF, 2016). Personcentrerad omvårdnad förutsätter även en medvetenhet om att relationen mellan sjuksköterska och patient är asymmetrisk.

FoU – Uppsatser, studier & vetenskapliga artiklar – BPSD

Personcentrerad vård innebär att se hela människan och låta hens värderingar och erfarenheter ha en central roll i utformandet av vården (Hörnsten 2018). Sjuksköterskan har en ledande roll i omvårdnadsarbetet. Hen har en viktig roll i att utveckla personcentrerad vård och verka för att vården och omvårdnaden håller god kvalitet. Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser. För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. vård. Personcentrerad omvårdnad bygger på en stark tradition där den praktiska vården grundas på teoretiska perspektiv.

•Personen synliggörs och betonas till skillnad från patienten som kan refereras till som värden för en sjukdom eller ett tillstånd eller en avvikelse.